Politika jakosti

1. ÚVOD
Předmětem činnosti firmy AROVA SERVIS s.r.o. je výroba rozvaděčů nn, a to zejména rozvaděčů elektroměrových pro připojení v distribučních sítích PRE, ČEZ a E-ON, dále pak rozvaděčů staveništních, okruhových jistících skříní, nástěnných rozvodnic a rozvaděčů skříňových. Úspěšnost této činnosti závisí na efektivitě výroby při dodržení přísných požadavků na kvalitu výrobku při dodržení všech nezbytných a předepsaných parametrů a zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
AROVA SERVIS s.r.o. má zaveden systém řízení ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 – Systém managementu SMK (QMS) a ČSN OHSAS 18001:2008.
Ve smyslu uvedených norem vedení firmy AROVA SERVIS s.r.o. – ZDENĚK BÍZA je vědomo odpovědnosti za kvalitu všech svých produktů a služeb.
2. POLITIKA SMK/BOZP
Pro zajištění všech těchto požadavků se vedení firmy zavazuje k vytvoření a poskytování dostatečných materiálových, lidských a finančních zdrojů a vyhlašuje POLITIKU SMK/BOZP.
Text POLITIKY – samostatný dokument v aktuálním znění.
3. PLÁNOVÁNÍ, CÍLE KVALITY, BOZP
Ve firmě AROVA SERVIS s.r.o. se plánují cíle kvality ve smyslu Ř01 – Příručka SMK/BOZP– v návaznosti na požadavky BOZP a OŽP související s předmětem výroby.
Pro proces zabezpečení a řízení systému managementu kvality a na základě vyhlášené POLITIKY KVALITY a BOZP manager vypracovává cíle a programy ISŘ pro jednotlivá období (pokud je to požadováno, nebo je to vhodné z hlediska náročnosti nebo jiných důvodů), které specifikují úkoly ve zlepšování jednotlivých požadavků na kvalitu.
Hodnocení cílů se provádí v rámci přezkoumání SMK vedením.
4. ODPOVĚDNOST, PRAVOMOCE
Vedení společnosti – JEDNATEL
Vedení společnosti má odpovědnost za zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, naplňování všech potřebných zdrojů a motivování pracovníků. Jednatel jmenoval Představitelem managementu QMS managera kvality – je odpovědný za funkčnost systému, za činnosti při tvorbě, udržování a zlepšování systému a za aktuální stav řízené dokumentace. Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny v Příručce SMK a popisech pracovního místa.
Ostatní pracovníci jsou povinni dodržovat stanovené postupy a řídit se zásadami stanovenými v dokumentaci společnosti – dokumentace QMS.
5. UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY QMS
Politiku QMS jsou povinni znát a denně na svých pracovištích prosazovat všichni pracovníci. Mezi základní povinnosti pracovníků patři dodržování příslušných právních norem vztahujících se k jejich činnosti, povinností stanovených interní dokumentací. Všichni pracovníci jsou odpovědní za zajištění funkčnosti QMS v rozsahu své pracovní náplně, přičemž všichni pracovníci musí být prokazatelně a dostatečně seznámeni s Politikou QMS. Každý pracovník nese odpovědnost za svou činnost ve vztahu k ochraně zdraví, požární ochraně, ochraně životního prostředí a je povinen práce a služby zajišťovat nebo provádět v požadovaném rozsahu a kvalitě.
6. PŘÍLOHA:
• Politika IMS – aktuální dokument
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
• Dokumentace IMS / akt.

Vedení firmy AROVA SERVIS s.r.o. – si plně uvědomuje odpovědnost za kvalitu všech svých produktů a služeb, dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany a ochrany ŽP a s platností od 1. 7. 2015 vyhlašuje
POLITIKU KVALITY A BOZP
Na základě zkušeností z působení firmy v oblasti výroby el. rozváděčů, analýz požadavků a potřeb minulých i stávajících zákazníků a na základě předpokladu požadavků na trhu AROVA SERVIS s.r.o. – ve smyslu norem:
ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS) a ČSN OHSAS 18001:2008 – PROHLAŠUJE A ZAVAZUJE SE:
a) Jsme firmou, orientující se silně na zákazníka. Zajišťujeme, udržujeme a vyhodnocujeme potřeby a očekávání zákazníků. Vyhodnocováním získaných informací zjišťujeme priority zákazníků v oblasti kvality a jejich naplňováním usilujeme o neustálé zvyšování jejich spokojenosti. Firma si je vědoma skutečnosti, že spokojený zákazník je hlavním článkem podnikání.
b) Naší snahou je trvalé rozšiřování stávající nabídky sortimentu výrobků dle požadavku zákazníků a trhu.
c) Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. Firma zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. Firma dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů. Tím je zajištěn rozvoj a konkurenceschopnost společnosti na trhu.
d) Realizace výroby a souvisejících procedur se postupně racionalizuje tak, že poskytované služby a výrobky plně odpovídají potřebám zákazníků, systémovým přístupem jsou optimalizovány veškeré související činnosti.
e) Pro zabezpečení vysoké kvality produktů firma pečlivě vybírá a hodnotí veškeré dodavatele, kteří mají vazbu na kvalitu výrobků a s těmito vybranými dodavateli úzce spolupracuje tak, aby byly vyloučeny vady výrobků.
f) Zajišťování a zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) pokládáme za jeden ze základních pilířů nezbytných pro zvyšování konkurenceschopnosti, přičemž péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců je vnímána jako rovnocenná a neoddělitelná součást podnikatelských aktivit. Vedení firmy vyhlašuje následující základní principy v oblasti péče o BOZP:
• Lidský život a zdraví jsou největší hodnotou, proto se vedení společnosti zavazuje, že bude i nadále, formou aktivní účasti pracovníků, posilovat jejich motivaci za jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost spolupracovníků, ochranu zdraví při práci, ochranu majetku, pracovního a životního prostředí. Na základě identifikovaných informací a systematického vyhledávání bezpečnostních a zdravotních rizik a přijímání opatření k jejich prevenci za účelem jejich odstranění nebo eliminace, je zajišťováno neustálé zlepšování pracovního prostředí a tím vytvářeny optimální pracovní podmínky. Tímto jsou v maximální možné míře minimalizována rizika způsobující újmu na zdraví, životním prostředí, majetku. Předcházení haváriím, nehodám a mimořádným situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím důsledné prevence a v případě jejich vzniku provedením adekvátních nápravných kroků. Vedení všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, používání bezpečných pracovních postupů a technických zařízení s vysokou mírou ochrany zaměstnanců, je nedílnou součástí všech aktivit firmy.
g) Každý pracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality a bezpečnosti práce. Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka je zárukou úspěchu. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků. Firma bude prohlubovat systém vzdělávání pracovníků na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich profesních a odborných kvalit. Zvyšování povědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců je založeno na otevřené komunikaci v nediskriminujícím prostředí s jasně vymezenými pravidly a na rozvoji jejich kvalifikace a odborné způsobilosti.

Ve Lhotě u Příbramě 30.6.2015